تقدیر نامه طراحی و تدریس دوره معامله گر حرفه ای  MCST
1392  

تقدیرنامه سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران - مدیریت توسعه کارآفرینی دانشگاه های کشور (کاراد)

تقدیر نامه طراحی و تدریس دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری 

تقدیر نامه طراحی و تدریس دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری - در پنج گرایش 

تقدیرنامه تدریس کارگاه آشنایی با آموزش مدیریت معاملات بورس اوراق بهادار تهران مرکز کارآفرینی دانشگاه علامه طباطبایی

تقدیر نامه ی طراحی و برگزاری دوره های MST , MCST کارگاه مفاهیم اولیه 1392

 

تقدیر نامه سخنرانی در کنفرانس فرصت های اقتصادی سرمایه گذاری و بازرگانی - مهر 1392

سخنرانی در کنفرانس دانشکده کارآفرینی

تقدیر نامه سخنرانی در کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پس از گشایش در تحریم های خارجی آذر 1392