گواهینامه طراحی و تدریس کارگاه مفاهیم اولیه و فرآیند معاملاتی آتی در بورس کالا – ویژه متقاضیان اخذ کد معاملاتی در شرکت بورس کالای ایران

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت معاملات سهام و قرارداد آتی کالا

(MCST)-(1389 – 1390)

.

.

گواهینامه تخصصی پژوهشی طراحی و تدریس دوره های آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری درپنج گرایش  

(1388 - 1387)

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی  مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت  معاملات قرارداد های آتی در بورس کالای ایران

(MCT) - (1387-1388)

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت معاملات قرارداد های آتی انرژی در بورس های بین المللی کالا    

 (MET) - (1387-1388)

گواهینامه تخصصی - پژوهشی 

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت  معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

 (MST) - (1388 – 1392)

گواهینامه تخصصی - پژوهشی 

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت معاملات قرارداد های اختیار معامله - آپشن 

(1391 - 1390) - (MOT)

گواهینامه تخصصی - پژوهشی

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت معاملات سهام و قرارداد های آتی کالا

(MSCT) - (1388 – 1392)

گواهینامه تخصصی - پژوهشی

گواهینامه طراحی وتدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری با گرایش مدیریت معاملات در بورس های بین المللی سهام

(MST-International) - (1388-1392)

گواهینامه طراحی و تدریس دوره جامع آموزش تحلیل تکنیکال

(CTA) – (1390 – 1391)

گواهینامه تخصصی - پژوهشی
گواهینامه  طراحی و تدریس دوره های تخصصی کسب و کار  (1393-1388)

گواهینامه تخصصی-پژوهشی
طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری

گواهینامه تخصصی-پژوهشی
طراحی و تدریس دوره آموزش عالی مدیریت سرمایه گذاری

گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش جامع تحلیل تکنیکال CTA


مدیریت امور بین الملل 
طراحی و و تدریس دوره مدیریت معاملات قراردادهای آتی انرژی


گواهینامه طراحی و تدریس دوره آموزش جامع تحلیل تکنیکال CTA